Laipni lūgts!  
 
  Brīvība 09/19/2020 3:01am (UTC)
   
 

Brīvība

Gribas brīvības noliegums nepavisam nenozīmē brīvības
noliegumu. Tieši brīvība ir dabiskās un sociālās
nepieciešamības neizbēgamas sekas un rezultāts.
-- Bakuņins

Brīvība nav cilvēka neatkarība attiecībā pret dabas un
sabiedrības nepārkāpjamiem likumiem. Brīvība - tā vispirms
ir cilvēka spēja pakāpeniski atbrīvoties no fiziskās
pasaules sloga ar zinātnes un racionāla darba palīdzību;
brīvība, beidzot, ir cilvēka tiesības rīkoties pašam ar
sevi atbilstoši saviem sabiedriskajiem uzskatiem un
pārliecībai - tiesības, kas kļūst par pretmetu despotiskām
vai varaskārām pretenzijām no cita cilvēka vai to grupas
puses, vai cilvēku šķiras, vai arī sabiedrības kopumā.
-- Bakuņins

Vislabākie pierādījumi, kas liecina par brīvības esamību,
ir tie, kuri apgalvo, ka bez tās cilvēks nespētu grēkot.
-- Beils

Brīvība ir tiesības uz nevienlīdzību.
-- Berdjajevs

Brīvība ir Spēka pārbaude.
-- Berdjajevs

Līdzcietības un brīvības konflikts... . Līdzcietības dēļ
ir iespējams atteikties no brīvības, brīvība var novest
pie nežēlības. Savā augšupejā cilvēks nevar, nedrīkst
aizlidot no šīs pasaules, noņemt no sevis atbildību par
citiem cilvēkiem. Katrs atbild par visiem... . Brīvība
nevar atcelt atbildību par tuvākajiem. Žēlums, līdzcietība
to atgādina brīvībai.
-- Berdjajevs

Brīvība nav nemaz tik viegla, kā domā to apmelojot tās
ienaidnieki, brīvība ir grūta, tā ir smags slogs. Un
cilvēki viegli atsakās no brīvības, lai atvieglotu sev
dzīvi... . Visam cilvēka dzīvē ir jāiziet caur brīvību,
caur pārbaudījumam ar brīvību, caur brīvības kārdinājumu
noliegumu.
-- Berdjajevs

Līdzīgi citām abstrakcijām abstrakta brīvība neeksistē.
-- Berks

Lai piemistu brīvība, nepieciešams to ierobežot.
-- Berks

Nav tāda cilvēka, kas nemīlētu brīvību; taču taisnīgais to
prasa visiem, netaisnais - tikai sev.
-- Berne

Brīvība - greznība, ko ne katrs var atļauties.
-- Bismarks

Patiesa ir tāda brīvība, kas sasaista visas privātās
intereses ar kopējām.
-- Bossuē

Vienīgais veids, kā darīt tautu tikumīgu, ir dot tai
brīvību: verdzība rada visus netikumus; patiesa brīvība
attīra dvēseli.
-- Buasts

Brīvība baida tikai mīksčaulīgus un samaitātus cilvēkus.
-- Buasts

Ir jākļūst brīvam ... kā no kaislībām un bailēm, no tā,
kas dvēseli sarūgtina, vai ierauj baudu virpulī, lai
sasniegtu dvēseles mieru un svētlaimi, kas, savukārt, dara
mūs neuzvaramus.
-- Cicerons

Lai kļūtu par brīviem, mums ir jākļūst par likumu vergiem.
-- Cicerons

Brīvi dzīvo tikai tas, kurš rod prieku izpildot savu
pienākumu.
-- Cicerons

Nevēlies nekā tāda, ko sasniegt nav tavos spēkos,
labākais, kas tev pieder ir brīvība, tā nespēj tevi
padarīt nedz par skaistu, nedz bagātu vai cienījamu,
spēcīgu un laimīgu visas pasaules acīs, bet var tevi
padarīt brīvu. Tā tevi nepadarīs par kungu pār lietu
kārtību pasaulē, bet gan par kungu pašam pār sevi.
-- Dekarts

Mūsu izpratnē brīvība nozīmē tiesības darīt visu, ko
aizliedz likums.
-- Dekursels

Par brīvu es uzskatu tādu, kas ne no kā nebaidās un ne uz
ko necer.
-- Demokrīts

Brīvības koks laiku pa laikam ir aplaistāms ar patriotu un
tirānu asinīm. Tas ir viņa dabiskais mēslojums.
-- Džefersons T.

Saukties par brīvu cilvēku ir visvērtīgākais, kas
iespējams.
-- Eiripīds

No miesas valgiem daba atbrīvo caur nāvi, līdzīgi tam - no
nabadzības dara brīvu bagātība, no valgiem gara jomā -
zināšanas, mācība un darbs.
-- Epiktets

Brīvība - dižākais auglis, ko iegūstam ierobežojot savas
vēlmes.
-- Epikūrs

Brīvība nav neko vērta, ja sevī neietver brīvību
kļūdīties.
-- Gandijs M.

Katram ir pa spēkam kļūt brīvam, ja tas pratīs sevi
ierobežot un atrast savu aicinājumu.
-- Gēte

Katrs viegli to (brīvību) var iegūt, ja tikai viņš spēj
pats sevi ierobežot un pats sevi atrast.
-- Gēte

Ekonomiskā brīvība, jebkuras citas brīvības
priekšnoteikums, pati nespēj būt bezrūpīga. Saimnieciskās
darbības brīvība neizbēgami sevī ietver ar izvēles brīvību
saistīto risku un atbildību.
-- Hajeks

Cilvēki, kas ir ar mieru upurēt brīvību, lai iegūtu
pārliecību par savu rītdienu, vienmēr pieprasa atņemt
brīvību arī tiem, kas šādu gatavību neizrāda.
-- Hajeks

Tur, kur brīvība tikusi atņemta, tas vienmēr noticis,
kādas cilvēkiem apsolītas jaunas brīvības vārdā.
-- Hajeks

Ir pieļaujams upurēt brīvību lielākas brīvības nākotnē
vārdā. Tomēr nedrīkst šo procesu padarīt par permanentu.
-- Hajeks

Mums ir jāmācas kļūt drosmīgiem, jo mums bez bailēm ir
jāatzīst, ka par brīvību nākas maksāt un katram ir jābūt
gatavam brīvības dēļ nest materiālus upurus.
-- Hajeks

Tiekšanās sasniegt visaptverošu drošību ne tikai
nepalielina brīvības izredzes, bet kļūst par tās nopietnu
draudu.
-- Hajeks

Tauta, kas uzvarējusi cīņā par brīvību, reti gūst ko citu
izņemot jaunus kungus.
-- Halifakss

Brīvības mīlestība - cietumā uzplaucis zieds, tikai
cietumā esot ir izjūtama brīvības vērtība.
-- Heine

Romiešu karavadoņiem vienmēr bija pilna rīcības brīvība.
-- Helvēcijs

Parasti katra brīvība tiek zaudēta pakāpeniski.
-- Hjūms

Tur, kur trūkst brīvības, cilvēka rīcība nav pakļauta
morāles kritērijiem, kā arī nevar būt par atzīšanas vai
nepatikas objektu.
-- Hjūms

Nekas nav brīvāks par cilvēka domu.
-- Hjūms

Brīvs cilvēks nav skaudīgs, bet labprāt atzīst lielo un
pārāko un priecājas, ka tāds ir.
-- Hēgelis

Tam, kurš pats nav brīvs, arī citi nav brīvi.
-- Hēgelis

Tikai brālība spēj glābt brīvību.
-- Igo

Brīvs ir tas, kurš nespēj melot.
-- Kamī

Vienīgā iespējamā brīvība ir brīvība attiecībā pret nāvi.
Patiesi brīvs cilvēks ir tas, kas pieņemot nāvi kā tādu,
vienlaicīgi pieņem arī tās sekas, tas ir visu tradicionālo
dzīves vērtību pārvērtējumu.
-- Kamī

... brīvību var definēt kā gribas neatkarību no ikviena
cita likuma, izņemot vienīgi morālo likumu.
-- Kants

Ja vari darīt visu, ko gribi, un, ja tad dari tikai to,
kas der, - tad tev īsta brīvība.
-- Kaudzīte R.

Brīvība - tā nav bezdarbība, bet iespēja brīvi izrīkoties
ar savu laiku un izvēlēties sev nodarbošanos, īsāk sakot,
būt brīvam - nenozīmē nodoties bezdarbībai, bet patstāvīgi
izlemt ko darīt, un ko nedarīt. Kāds lielisks labums ir
tāda brīvība!
-- Labrijērs

Cilvēks ir tikpat brīvs, cik putns būrī, zināmās robežās
tas var pārvietoties.
-- Lavaters

Tas, kurš ierobežo citu brīvību, nepelna to arī sev.
-- Linkolns

Aita un vilks katrs citādi izprot vārdu brīvība; te arī
slēpjas cilvēku sabiedrībā valdošo domstarpību un pretrunu
būtība.
-- Linkolns

Brīvība - tā vienmēr ir brīvība citādi domājošiem.
-- Luksemburga

Brīvība var tikt iekarota tikai pakāpeniski novēršot
dažādas paverdzināšanas formas.
-- Maritēns

Tas, kas tiek darīts, lai atbrīvotu kolektīvo cilvēku,
pārtop par cilvēku personību paverdzināšanu.
-- Maritēns

Cilvēkam, lai sarautu savas važas, ir pieļaujams pielietot
jebkurus līdzekļus bez izņēmuma.
-- Mirabo

Tautai var atņemt politisko brīvību gadījumā, ja tai tiek
piešķirta privātās dzīves brīvība.
-- Moems

Vienīgā patiesi vērtā brīvība - ir brīvi rīkoties
taisnīgi, bet to, kas ir taisnīgi, lemj tas, kam spēks.
-- Moems

Brīvība ir labums, kurš dod iespēju lietot citus labumus.
-- Monteskjē

Dievi brīvībai ir paredzējuši tik pat daudz nelaimju, cik
verdzībai.
-- Monteskjē

Labi padara tik to, ko dara esot brīvam.
-- Monteskjē

Brīvība ir tiesības darīt visu, ko pieļauj likumi. Ja
pilsonis varētu darīt visu to, ko likumi aizliedz, tad
viņš nebūtu brīvs, jo to pašu varētu darīt arī citi
pilsoņi.
-- Monteskjē

Pilsonim politiskā brīvība nozīmē dvēseles mieru, kā
pamatā ir pārliecība par savu drošību.
-- Monteskjē

Brīvība - tās ir tiesības darīt visu, ko neaizliedz
likums.
-- Monteskjē

Absolūta brīvība ir mīts.
-- Munjē

Brīvību pārdzīvo, to nevar novērot.
-- Munjē

Visur, kur rodas brīvība, matērija to saista ar tūkstošiem
pinekļu.
-- Munjē

Nav iespējams cilvēkiem dot brīvību atvieglojot tiem dzīvi
vai dāvājot Konstitūciju: viņi aizmieg savu brīvību gultā
un atmostas kā vergi. Brīvības - ir tikai iespējamības, ko
dāvā brīvības gars.
-- Munjē

Brīvība nozīmē vīrišķīgu, kareivīgu un triumfējošu
instinktu pārākumu pār citiem instinktiem, piemērām, par
dzīšanos pēc laimes.
-- Nīcše

Tu dēvē sevi par brīvu. Brīvu no kaut kā, vai brīvu kaut
kam?
-- Nīcše

Brīvība - tā ir iespēja paust, ka divreiz divi ir četri.
-- Orvels

Kas ir brīvība? - Tīra sirdsapziņa.
-- Periandrs

Neierobežota brīvība nozīmē, ka stiprs cilvēks spēj
iebiedēt vājāku un atņemt tā brīvību.
-- Poppers

Brīvība pati sevi noliedz, ja tā ir neierobežota.
-- Poppers

Tikai brīvība spēj radīt stabilu drošību.
-- Poppers

Ak brīvība, tu manas dzīves jaukums, bez tevis darbs - ir
mocības, bet dzīve - ilga miršana.
-- Prudons

Kam atļauts vairāk, kā nepieciešams, tas vēlas vairāk, kā
atļauts.
-- Publijs Sīrs

Brīvība - kā vējš kalnu virsotnēs - nav panesama vājiem
cilvēkiem.
-- Rjunosuke

Sev visapkārt mēs redzam gandrīz vienīgi tādus cilvēkus,
kas sūkstās par savu dzīvi un daudz ir tādu, kas paši sev
atņem dzīvību, ja tas ir viņu spēkos; abi kopā gan dieva,
gan cilvēka likumi maz spēj ko darīt, lai apturētu šo
pagrimšanu. Bet vai jums kādreiz ir gadījies dzirdēt, ka
pirmatnējs cilvēks brīvībā to tik vien domā, kā pažēloties
par savu dzīvi un izdarīt pašnāvību. Esiet mazāk pašlepni
spriežot par to, kur patiesi ir nelaimīgs cilvēks.
-- Ruso

Es gribētu dzīvot un mirt brīvs, t.i., tādā veidā
pakļauties likumiem, lai ne es, ne arī kāds cits nevarētu
atsvabināties no šī godpilnā jūga, šī glābjošā un vieglā
jūga, kur pašas lepnākās galvas tiek paklausīgi nodurtas,
jo tās nav spējīgas pakļauties kam citam.
-- Ruso

Atteikties no savas brīvības - nozīmē atteikties no savas
cilvēciskās cieņas, no cilvēka dabiskām tiesībām, pat no
tā pienākumiem. Nav iespējama kompensācija tam, kurš
atsakās no visa. Šāda atteikšanās ir pretrunā ar cilvēka
dabu; atņemt cilvēkam gribas brīvību - nozīmē atņemt
jebkurai viņa rīcībai tikumisko saturu.
-- Ruso

Jebkurš, kas atkarīgs no citiem un kuram nav savu iekšējo
līdzekļu, nevar kļūt brīvs. Savienības, līgumi, cilvēku
uzticība - viss tas var piesaistīt vājo pie stiprā, bet
nevis stipro pie vājā.
-- Ruso

Tikai nedaudzi vēlas brīvību, (...) vairākums - taisnīgus
kungus.
-- Sallustijs

Vairākums no brīvības atsakās baiļu dēļ.
-- Sallustijs

Kas iemācījies mirt, vairs nemāk būt vergs. Viņš stāv pāri
jebkurai varai, vismaz ārpus jebkuras varas. Ko viņam var
padarīt cietums, apsardze, aizšaujamais? Izeja viņam
pavērta. Ir tikai viena važa, kas tur mūs saistītus, -
mīlestība uz dzīvi.
-- Seneka

Nospraustais mērķis ir brīvība; šīs balvas labad arī
pūlos. Tu vaicāsi - kas tā ir par brīvību? nebūt nevienas
lietas, nekādas nepieciešamības, nekādu nejaušību vergam,
nostādīt likteni vienā līmenī ar sevi. Ar to dienu, kad es
sapratīšu, ka esmu stiprāks par to, tas būs bezspēcīgs ...
.
-- Seneka

Kas nav brīvs, nevar būt tikumisks: kur bailes, tur
verdzība.
-- Seneka

Ja reiz, tikuši laukā no šī muklāja, sasniegsim gaišās
virsotnes, mūs gaida dvēseles miers un - pēc atbrīvošanās
no visiem maldiem - pilnīga brīvība. Tu vaicāsi, kāda tā
ir? Nebīties ne cilvēku, ne dievu; nevēlēties nekā
apkaunojoša, nedz pārmērīga; neierobežoti valdīt pašam pār
sevi: piederēt sev - kāds nenovērtējams labums!
-- Seneka

Ko skaties uz naudas lādi? Brīvību nopirkt nevar? ...
brīvība nepieder pie tiem, kas to nopirkuši, ne tiem, kas
to pārdevuši. Tev pašam jāpiešķir sev šis labums, tas
jāpieprasa no sevis.
-- Seneka

Cēzaram daudz nav ļauts tieši tādēļ, ka viņam viss ir
atļauts.
-- Seneka

Brīvība izpaužas spējā rīkoties vislabākajā veidā.
-- Sokrāts

Kas ir brīvība, ir zināms tikai tiem, kas tās dēļ ir
gatavi mirt.
-- Stāla

Brīvība nekad nav absolūta.
-- Vindelbands

Brīvība ir sirdsapziņas kundzība.
-- Vindelbands

Kad es varu darīt to, ko gribu, tas nozīmē, ka esmu brīvs,
bet to, ko es gribu, es gribu nepieciešamības spiests.
-- Voltērs

Būt brīvam nozīmē, būt atkarīgam vienīgi no likumiem.
-- Voltērs

Brīvība nav savietojama ar nespēku.
-- Vovenargs

Un kad mēs būsim brīvi no visām iegūtajām un iekārotajām
lietām, kas mūs tur verdzībā, mūsos ienāks Dieva skaidrās
brīvības miers un plašums.
-- sv. Antonijs

Brīvs ir tas, kas nekalpo grēkam, bet ar skaidrību
pateicību un mīlestību dara Dieva gribu šajā pasaulē.
-- sv. Antonijs

Kas nemīl vientulību, tas nemīl brīvību, jo tikai
vientulībā iespējams būt brīvam.
-- Šopenhauers

Brīvība - tā ir atbildība. Tāpēc daudzi baidās no tās.
-- Šovs

Ja katram pilsonim tiktu dota iespēja darīt visu, kas tam
ienāk prātā, tad rezultātā bojā aizietu visi.
-- Švēbels

Ir novērots, ka tie, kas visskaļāk pieprasa sev brīvību,
ne sevišķi to pacieš.
-- Česterfīlds

 
  Rīki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Uzmanību!
Atvainojiet, piedodiet, bet pagaidām nedarbojas garumzīmes lapas komentāriem.. pašlaik pie šīs problēmas tiek strādāts...
 
mans skype ir bi4oxxx, ja ir vēlēšanās- vari atrakstīt.. un šī poga blakus rādīs tew kad es esmu online My status

This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free